Privacy Statement

BURO BUDGET BEGELEIDING BV - PRIVACY STATEMENT

 

Buro Budget Begeleiding BV, gevestigd aan Ruijsstraat 59 5921 VJ Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Buro Budget Begeleiding BV

De heer Postulart

Ruijsstraat 59

5921 VJ Venlo

Tel: 077-3545077

www.buro-budget-begeleiding.nl

info@buro-budget-begeleiding.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Buro Budget Begeleiding BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Bankafschriften

- Namen van kinderen van de klant en geboortedata

- Overeenkomsten van klanten met bijvoorbeeld verhuurder en dergelijke.

- paspoort of Id-bewijs. 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Budget Begeleiding BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- Burgerservicenummer (BSN)

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro Budget Begeleiding BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betalingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Buro Budget Begeleiding BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

 

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (inkomensbeheer) of beschikking onder bewindstelling (bewindvoering).

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Buro Budget Begeleiding BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro Budget Begeleiding BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro Budget Begeleiding BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Personalia:

Bewaartermijn: Zolang de overeenkomst loopt en na het beëindigen van de overeenkomst nog 7 jaar.

Reden: We zijn verplicht om dossiers 7 jaar te bewaren (artikel 44, kwaliteitsverordening). Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld informatie door uzelf of belastingdienst wordt opgevraagd.

 

Contactformulier op website:

Bewaartermijn: Maximaal 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd.

Reden: Deze termijn is noodzakelijk om eventueel nog vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

 

Sollicitaties:

Bewaartermijn: Maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Reden: Deze termijn is redelijk om alle gegevens te verwerken en ook weer te kunnen vernietigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Buro Budget Begeleiding BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro Budget Begeleiding BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Buro Budget Begeleiding BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

 

 

Aan wie *

Wat er gedeeld wordt

Waarvoor worden deze gegevens verstrekt?

Gemeentes, UWV, SVB en andere uitkeringsinstanties

 

Personalia, inkomensgegevens, afschriften, vaste lasten

Om uitkeringen aan te vragen of te beoordelen.

Belastingdienst

Personalia, inkomsten

Voor het doen van aangiftes of het aanvragen van toeslagen.

Hulpverlenende instanties

 

Personalia, inkomensgegevens, afschriften, vaste lasten

Voor het stabiliseren of stabiel houden van het budget, wanneer er bijvoorbeeld iets wijzigt in de persoonlijke situatie van u.

Rechtbank

Personalia, inkomsten en uitgaven, eventuele schuldenlast, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor het aanvragen van het bewind, het overleggen van bewijsstukken en de rekening en verantwoording.

Schuldhulpverlening

 

Personalia, inkomsten en uitgaven, eventuele schuldenlast, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om in aanmerking te komen voor een Minnelijk of Wettelijk traject om zodoende schuldenvrij te worden.

Schuldeisers

Inkomsten en uitgaven

In verband met het berekenen van de beslagvrije voet.

Verzekeringen

Personalia

In verband met afsluiten of bijstellen van een verzekering.

Banken

Personalia

In verband met het openen van een rekening of opvragen van afschriften.

Verhuurders, hypotheekverstrekkers

Personalia, inkomsten, eventuele schulden

In verband met het afsluiten van een huurcontract of hypotheek

Telefoon-, tv- en internetmaatschappijen

Personalia

Voor het afsluiten, wijzigen en/of beëindigen van een contract.

Energie- en waterleveranciers

Personalia

Voor het afsluiten, wijzigen en/of beëindigen van een contract.

(*) Zie grondslag

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Buro Budget Begeleiding BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Bewindvoering:

Bij bewindvoering ligt deze wettelijke taak bij de bewindvoerder.

 

Inkomensbeheer:

Bij inkomensbeheer heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Niet alles kan natuurlijk. De klant kan wel inzien maar kan niet alles corrigeren of verwijderen.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Budget Begeleiding BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buro-budget-begeleiding.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht indienen

 

Buro Budget Begeleiding BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij onzorgvuldig omgaan met uw privacy. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Buro Budget Begeleiding BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buro-budget-begeleiding.com